ترجمه مقاله

رفوسه

لغت‌نامه دهخدا

رفوسه . [ رَ س َ / س ِ ] (اِ) به معنی بازی و مسخرگی و ظرافت است . رجوع به رفوشه شود. || پی بردن و یافتن . || برچیدن . (آنندراج ) (انجمن آرا). رجوع به رفوشه شود.
ترجمه مقاله