ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفقة

لغت‌نامه دهخدا

رفقة. [ رَ ق َ ] (ع اِ) کاروان . (دهار). رجوع به رَفقَة یا رِفقَة یا رُفقَة شود. || کاروان . (دهار).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ