ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفقاء

لغت‌نامه دهخدا

رفقاء. [ رُ ف َ ] (ع اِ) یا رفقا. در تداول فارسی ، ج ِ رِفیق . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (دهار) (غیاث اللغات ). ج ِ رفیق ، به معنی همراه .(از آنندراج ). مأخوذ از عربی ، یاران و دوستان و همراهان و رفیقان . (ناظم الاطباء). رجوع به رفیق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ