ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفقاء

لغت‌نامه دهخدا

رفقاء. [ رَ ] (ع ص ) ماده شتر آرنج برتافته . || ماده شتری که سوراخ سر پستانش بندشده باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). گوسفندی که سوراخ پستانش بسته باشد. (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ