ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفأنینة

لغت‌نامه دهخدا

رفأنینة. [ رُف َءْ نی ن َ ] (ع اِمص ) خوشی زندگانی و فراخی عیش . (ناظم الاطباء). خوشی زندگانی و فراخی . (آنندراج ) (منتهی الارب ). غضارت عیش . (از اقرب الموارد). فراخی زندگی . فراخ زیستی . رجوع به رفاه و رفاهت و رفاهیت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ