ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رعب

لغت‌نامه دهخدا

رعب . [ رُ ع ُ ] (ع مص ) ترسانیدن . گویند: رعبته ؛ ای فزعته و نگویند ارعبته . (منتهی الارب ). ترسانیدن . (آنندراج ). || ترسیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به رُعب و رَعب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ