ترجمه مقاله

رضا کلهر

لغت‌نامه دهخدا

رضا کلهر. [ رِ ک َ هَُ ] (اِخ ) خطاط نامی عصر قاجار. رجوع به رضا (میرزا رضای کلهر...) شود.
ترجمه مقاله