ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رشادت

لغت‌نامه دهخدا

رشادت . [ رَ دَ ] (از ع ، اِمص ) راستی . (ناظم الاطباء). به راه راست بودن . (غیاث اللغات ) (از آنندراج ). || قدرت و شجاعت و استعمال قدرت .(ناظم الاطباء). این صیغه را در لغت نیافتم و بر فرض وجود، معنیی که در تداول ما به آن می دهند یعنی دلیری و شجاعت و جسارت هیچ در این ماده نیست . (یادداشت مؤلف ). رشادت که به معنی شجاعت و دلیری استعمال می شود از مصادر ساختگی است ، در کتب لغت رشاد بدون تاء است و آن هم به معنی رستگاری است نه دلیری . (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال 1 شماره ٔ 5). || سختی و درشتی آمیخته با رحم و شفقت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ