ترجمه مقاله

رستمان

لغت‌نامه دهخدا

رستمان . [ رُ ت َ ] (اِخ ) تیره ای از ایل کلهر کردستان . رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 62 شود.
ترجمه مقاله