ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رزجاهی

لغت‌نامه دهخدا

رزجاهی . [ رَ ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲبن احمد رزجاهی شافعی ادیب بسطامی ، مکنی به ابوعمرو. وی از ابوبکر اسماعیلی و جز او روایت شنید و ابوبکر احمدبن حسین بیهقی و جز او از وی روایت دارند. رزجاهی بسال 426 هَ . ق . در بسطام درگذشت . (از لباب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ