ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رد مظالم

لغت‌نامه دهخدا

رد مظالم . [ رَدْ دِ م َ ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رد مظلمه . در اصطلاح فقه ، مالی که کسی به حاکم شرع دهد بابت دین یا دیونی که بر ذمّه دارد و داین آن معلوم نیست ، خواه داین آن شرع باشدو خواه عامه ٔ مردم ، غالباً این اصطلاح به دیونی اطلاق می شود که متعلق به اشخاص غیرمعین باشد :
وآن تاجری که رد مظالم به ما نداد
مسکن کند به قعر سقر کاروان او.

ملک الشعراء بهار.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ