ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ردمانی

لغت‌نامه دهخدا

ردمانی . [ رَ ] (ص نسبی ) منسوب به ردمان که تیره ای است از قبیله ٔ رعین . (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ