ترجمه مقاله

ردف

لغت‌نامه دهخدا

ردف . [ رَ دَ ] (ع مص ) لغتی است از رَدْف در پیروی کاری . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله