ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ردزیا

لغت‌نامه دهخدا

ردزیا. [ رُ دِ ] (اِخ ) رودزیا. یکی از کشورهای جنوب افریقاست که در جنوب کنگوی بلژیک واقع است . قبلاً این سرزمین جزو اتحادیه ٔ افریقای جنوبی وابسته به بریتانیای کبیر بود. اکنون شامل دو قسمت است : رودزیای شمالی و رودزیای جنوبی و از کشورهای تحت الحمایه ٔ انگلیس است . این کشور را بنام سسیل رودز رودزیا خوانده اند. در این کشور آثار باستانی از قبیل بناهای عظیم سنگی و نقشهای برجسته ٔ کهن دیده میشود. معادن طلای این سرزمین از چندین قرن پیش مورد استفاده بوده است . (از فرهنگ جغرافیایی وبستر). در اول اوت سال 1953 م . فدراسیونی (اتحادیه ای ) از رودزیا و نیوزلند بوجود آمد که مساحت اتحادیه جمعاً 486973 کیلومتر مربع و جمعیت آن 8330000 تن بود که از آن 220200 تن اروپایی و بقیه افریقایی بودند، ولی در اثر فشار ناسیونالیستهای افریقا دولت انگلیس در آذرماه 1341 هَ . ش . با تجزیه ٔ نیوزلند و ردزیا و انحلال اتحادیه ٔ مذکور موافقت کرد و در آذرماه همان سال ردزیای شمالی جدایی خود را از جنوبی اعلام کرد و یک حکومت افریقایی تشکیل شد. ولی در رودزیای جنوبی که پایتخت آن شهر سالیسبوری است از همان آذرماه انتخاباتی انجام شد که ارتجاعی ترین قشرهای طبقه ٔ حاکمه پیروز شدند، معهذا منافع انگلستان در این منطقه بشدت تهدید میشود. در سال 1344 هَ . ش . حکومت ردزیای جنوبی به ریاست یان اسمیت ظاهراً بدون موافقت انگلستان استقلال یک جانبه اعلام کرد و از تحت الحمایگی انگلستان درآمد و اکنون اقلیت سفیدپوستان به اکثریت قاطع سیاهان این کشور حکومت میکنند. جمعیت آن در حدود 3848000 تن و مساحت آن 375/940 کیلومتر مربع می باشد. رجوع به اطلاعات سالانه ٔ 1342 ص 135 و کیهان سالانه ٔ 1342 و 1341 و اطلس جهان در عصر فضا تألیف مؤسسه ٔ سحاب ص 124 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ