ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ربیعبن حبیب

لغت‌نامه دهخدا

ربیعبن حبیب . [ رَ ع ِ ن ِ ح َ ] (اِخ ) ابن عمر فراهیدی . از علمای حدیث قرن دوم هجری و از مردم بصره بود. در حدیث کتابی دارد که «جامعالصحیح » نامیده میشود و عبداﷲبن حمید سالمی حاشیه ای بر آن نوشته است . (از اعلام زرکلی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ