ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ربایش

لغت‌نامه دهخدا

ربایش . [ رُ ی ِ ] (اِمص ) عمل ربودن :
علما را که همی علم فروشند ببین
به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز.

ناصرخسرو.


رجوع به ربودن شود. || (اصطلاح جانورشناسی ) جذب . رجوع به جانورشناسی عمومی ص 14 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ