ترجمه مقاله

راه چمن

لغت‌نامه دهخدا

راه چمن . [ چ َ م َ ] (اِخ )دهی است از دهستان خسروشیرین بخش جغتای شهرستان سبزوار واقع در 20هزارگزی شمال جغتای و یکهزارگزی شمال راه عمومی جغتای . آب آن از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و پنبه ، و پیشه ٔ مردم کشاورزی و دامپروری است . هوای این ده کوهستانی و سردسیر و سکنه ٔ آن در حدود 706 تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله