ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راس ریواس

لغت‌نامه دهخدا

راس ریواس . (اِ مرکب ، اتباع ) از الفاظ مترادف است نظیر تورت مرت و خردمرد. (از فرهنگ شعوری ج 2 ورق 7). اشیاء کوچک و جزئی . مقدار نامعین و اندک . (از فرهنگ اشتینگاس ص 563). در فرهنگهای دیگر چنین ماده ای دیده نشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ