ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راست نام

لغت‌نامه دهخدا

راست نام . (ص مرکب ) آنکه براستی شهره و نامی شده است .آنکه نام او براستی و درستی بر سر زبانهاست . آنکه نام او براستی مشهور و نامور گردیده است :
زبان ترازو که شد راست نام
از آن شد که بیرون نیاید ز کام .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ