ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راستگاری

لغت‌نامه دهخدا

راستگاری . (حامص مرکب ) عمل راستگار. امانت . درستکاری . راستکرداری . و رجوع به راستگار و راستکاری و درستکاری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ