ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رادیولژی

لغت‌نامه دهخدا

رادیولژی . [ ی ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) یا پرتوشناسی دانش شناسایی پرتو مجهول یا اشعه ٔ ایکس و استفاده از آن برای امور پزشگی و درمان بیماریها. علم استفاده از اشعه ٔ مجهول برای معالجه و تشخیص ناخوشی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ