ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رادیولژیست

لغت‌نامه دهخدا

رادیولژیست . [ ی ُ ل ُ ] (فرانسوی ، ص مرکب ) کسی که دانش پرتوشناسی را بداند و بتواند بکار برد. متخصص استعمال پرتو مجهول در تشخیص و معالجه ٔ ناخوشی . رجوع به رادیولژی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ