ترجمه مقاله

رئیس هبةا

لغت‌نامه دهخدا

رئیس هبةا. [ رَ هَِ ب َ تُل ْ لاه ] (اِخ )ابن زیدبن حسن بن افرائیم بن یعقوب بن جمیع، مکنی به ابوالعشائر و ملقب به رئیس یا شمس الریاسة. پزشک دانشمند و حاذق اسرائیلی در دربار خلفای اخیر مصر بود. رجوع به عیون الانباء ج 2 ص 116 و هبةاﷲ ابن زید... شود.
ترجمه مقاله