ترجمه مقاله

ذوزنقه

لغت‌نامه دهخدا

ذوزنقه . [ زَ ن َ ق َ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) (رسغ...) رجوع به رسغ... شود.
ترجمه مقاله