ترجمه مقاله

ذوبوس

لغت‌نامه دهخدا

ذوبوس . [ ب َ ] (اِخ ) ملکی از حمیر. و بناء قلعه ٔ بیت بوس را در نزدیکی صنعا برآورده است .
ترجمه مقاله