ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذوالحفایر

لغت‌نامه دهخدا

ذوالحفایر. [ ذُل ْ ح َ ی ِ ] (اِخ ) وادیئی است نزدیک جبل سلمی یکی از دو کوه طی ّ، قسمت اعلای آن را ذوالأعشاش و قسمت اسفل را ذوالحفایر نامند. (المرصّع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ