ترجمه مقاله

ذنب الفار

لغت‌نامه دهخدا

ذنب الفار. [ ذَ ن َ بُل ْ ] (ع اِ مرکب ) یا ذنب الفارة؛ دم موش . || بارتنگ . بارهنگ .
ترجمه مقاله