ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذنبی

لغت‌نامه دهخدا

ذنبی . [ ذِم ْ بی ی ] (ع اِ) ذنب . دُنب . دُم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ