ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دین پژوه

لغت‌نامه دهخدا

دین پژوه . [ پ َ ] (نف مرکب ) جوینده ٔ دین . (انجمن آرا) (آنندراج ) :
همه پیش او دین پژوه آمدند
وز آن پیر جادو ستوه آمدند.

فردوسی .


بدو گفت بهرام کای دین پژوه
تو زین بی گناهی و دیگر گروه .

فردوسی .


آن حکیم پاک اصل و رادمرد معتبر
آن کریم دین پژوه حق نیوش حقگذار.

سنایی .


|| (اِ مرکب ) نام روز پانزدهم است از هر ماه ملکی . (برهان ) (انجمن آرا) (از آنندراج ). || فرشته ٔ دین . (انجمن آرا) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ