ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیشبی

لغت‌نامه دهخدا

دیشبی . [ ش َ ] (ص نسبی ) منسوب به دیشب . دوشین . دوشینه . || (ق مرکب ) در تداول عامه دیشب ؛ همین دیشبی بخانه اش رفتم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ