ترجمه مقاله

دیرک

لغت‌نامه دهخدا

دیرک . [ رَ ] (اِخ ) پول ایدرین موریس ، فیزیکدان انگلیسی (1902م .-1984م .) بجهت کارهایش در بسط نظریه ٔ هایزنبرگ در مکانیک کوانتوم در جایزه ٔ 1933 نوبل در فیزیک با شرودینگرسهیم شد. نظریه ای در باب الکترون آورد (1928م .) و وجود پوزیترون را پیش بینی کرد (1931م .). کتاب اصول مکانیک کوانتوم (1930 م .) از اوست . در 1952 انجمن سلطنتی پیشرفت علوم در لندن مدال انجمن را بجهت کارهای وی در میدانهای برقاطیسی ، ذرات جزئی ماده و نظریه ٔ کوانتوم به او اعطا نمود. (از دائرة المعارف فارسی ).
ترجمه مقاله