ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیباجی

لغت‌نامه دهخدا

دیباجی . (اِخ ) شاعری باستانی است و یک بیت از شعر او در لغت نامه ٔ اسدی به شاهد آمده است . (یادداشت مؤلف ):
بسی خسرو نامور پیش از او
شدستند زی بندر شاریان .

دیباجی .


رجوع به ماده بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ