ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیباجی

لغت‌نامه دهخدا

دیباجی . (اِخ ) ابوالطیب محمدبن جعفربن المهلب . نسبت وی منسوب به صنعت دیباج است . (از تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ