ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیباجی سمرقندی

لغت‌نامه دهخدا

دیباجی سمرقندی . [ ی ِ س َ م َ ] (اِخ ) مؤلف مجمع الفصحا نویسد: از حکما و فضلای قادر قاهر مداح ملک فضلون ومعاصر حکیم قطران تبریزی و اسدی طوسی بود و مداحی سایر ملوک زمان خود را مینمود مردی بود شوخ طبع و ظریف و اهل و همه فن حریف . (از مجمع الفصحاء ج 1 ص 218).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ