ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دگله

لغت‌نامه دهخدا

دگله . [ دَ ل َ / ل ِ ] (اِ) قبای سپاهیان . (غیاث ). || دجله . قواره . ثوب . به اندازه ٔ یک جامه : یک دگله قلمکار. (یادداشت مرحوم دهخدا). || در لهجه ٔ اصفهان به معنی قلمکار است . (فرهنگ لغات عامیانه ). و رجوع به قلمکار شود. || ببر. (یادداشت مرحوم دهخدا). || (اِخ ) دجله . اروندرود. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به دجله شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ