ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دگرگون

لغت‌نامه دهخدا

دگرگون . [ دِ گ َ گو ] (ص مرکب ، ق مرکب ) دگرگونه . دیگرگون . دیگرگونه . تغییر حال یافته . (از برهان ) (ازآنندراج ) (از لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). متغیر شده و تبدیل شده . (ناظم الاطباء). متغیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). از حال بگشته . دگرسان . منقلب :
او همان است که بوده ست ولیکن تو
نه همانا که همانی که دگرگونی .

ناصرخسرو.


مرا بی تو دگرگونست احوال
اگر تو نیستی بی من دگرگون .

ناصرخسرو.


گوئی که روزگار دگرگون شد
ای پیر ساده دل تو دگرگونی .

ناصرخسرو.


|| دگرگونه . متفاوت . غیرمعمول . غیرمتعارف . غیر از آنچه بود. تازه و نو. از نوع دیگر. بنوع دیگر. مختلف . باوضع دیگر. از نوعی و وضعی و جنسی دیگر. به صورتی دیگر :
بگفت این سخن پس به بازار شد
بساز دگرگون خریدار شد.

فردوسی .


زبانی دگرگون بهر گوشه ای
درفشی نوآیین و نو توشه ای .

فردوسی .


کشانی و شکنی و زهری سپاه
دگرگونه جوشن دگرگون کلاه .

فردوسی .


گر دیگر است مردم و گل دیگر
این را بهشت نیز دگرگون است .

ناصرخسرو.


من آن درّ حکمت ندارم مهیا
که عرضه کنم بر تو هزمان دگرگون .

سوزنی .


خاقانی از توچشم چه دارد به دشمنی
چون می کنم جفای دگرگون به دوستی .

خاقانی .


بتان از سر سرآغُج باز کردند
دگرگون خدمتش را ساز کردند.

نظامی .


دگرگون زیوری کردند سازش
ز در بستند بر دیبا طرازش .

نظامی .


چون شب آرایشی دگرگون ساخت
کحلی اندوخت قرمزی انداخت .

نظامی .


دور از روی تو هر دم بی تو من
محنت و رنج دگرگون می کشم .

عطار.


تدریة؛ دگرگون و ناشناخت ساختن خود را برای کسی . (از منتهی الارب ).
- به رسم دگرگون ؛ غیر از وضع قبلی . متفاوت با پیش . به مجاز، تازه و نو :
سخن چون ز داننده بشنید شاه
به رسم دگرگون بیاراست گاه .

فردوسی .


|| گوناگون و رنگارنگ شده .(ناظم الاطباء). رنگارنگ . غیریکسان با دیگری . متفاوت با دیگری :
پس ِ هر یک اندر، دگرگون درفش
همه با دل و تیغ و زرینه کفش .

فردوسی .


|| رنگ دیگر گرفته . (ناظم الاطباء). گونه گون . رنگ برنگ :
تا ابد یک رنگ بودن با فنا
نی همی هر دم دگرگون آمدن .

عطار.


|| سرنگون . روی بازپس کرده . باژگونه . (از برهان ) (از آنندراج ) (از لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). واژگون شده :
برانداز سنگی به بالا دلیر
دگرگون بود کار کآید بزیر.

نظامی .


|| آشفته . درهم . با وضع غیرمنظم :
دگرگون بود کار آن بارگاه
نیابد کسی نزد ما نیز راه .

فردوسی .


|| کنایه از بدگمانی و بدمظنه ای باشد. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). || (اصطلاح زمین شناسی ) نوعی سنگ است . رجوع به دگرگونگی شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما