ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوچشمه

لغت‌نامه دهخدا

دوچشمه . [دُ چ ِ م ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . واقع در 27 هزارگزی شمال کرمانشاه و پنج هزارگزی خاور شوسه ٔ کردستان . دارای 100 تن سکنه . آب آن از چشمه است . از شوسه ٔ تابستان اتومبیل می توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ