ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولاچنگ

لغت‌نامه دهخدا

دولاچنگ . [ دُ چ َ ] (اِ مرکب ) (اصطلاح موسیقی ) یکی از اشکال هفتگانه ٔ نوت و آن پنجمین شکل است که مثل همه ٔ اشکال نوتها نصف امتداد نوت بیشتر از خود می باشد و اگر نوت گرد را واحد زمان قرار دهیم دولا چنگ یک شانزدهم آن می شود. در میزانهای ساده این شکل در یک چهار قدم اجرا می شود. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ