ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوغباج

لغت‌نامه دهخدا

دوغباج . (اِ مرکب ) دوغبا. آش دوغ . دوغوا. (یادداشت مؤلف ). رجوع به دوغبا و دزی ج 1 ص 476 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ