ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوشش

لغت‌نامه دهخدا

دوشش . [ ش ِ ] (اِمص ) اسم مصدر دوشیدن که کمتر استعمال دارد. (از یادداشت مؤلف ): تحلب ؛ دوشش دادن . (تاج المصادر بیهقی ). رجوع به دوشیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ