ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوسانی

لغت‌نامه دهخدا

دوسانی . (حامص ) چگونگی و حالت دوسان . چفسانی . چسبانی . ملتصق و چسبان و دوسان بودن .(یادداشت مؤلف ). رجوع به دوسیدن و دوسانیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ