ترجمه مقاله

دوزخ سرشت

لغت‌نامه دهخدا

دوزخ سرشت . [ زَ س ِ رِ ] (ص مرکب ) که سرشت دوزخ دارد. که طبیعت جهنم دارد. که چون دوزخ جای شکنجه و آزار و عذاب است . (یادداشت مؤلف ) :
بهشت این و آن هست دوزخ سرشت
به دوزخ نیاید کسی از بهشت .

نظامی .


ترجمه مقاله