ترجمه مقاله

دود

لغت‌نامه دهخدا

دود. (هندی ، اِ) اسم هندی لبن است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقاله