ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دود افکندن

لغت‌نامه دهخدا

دود افکندن . [ اَ ک َ دَ] (مص مرکب ) دود برافکندن . دود برانگیختن . دود برآوردن . || کنایه از جادویی است :
به دود افکندن آن زلف سرکش
که چون دودافکنان در من زد آتش .

نظامی .


رجوع به دودافکن و دودافکنی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ