ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دواءالخطاطیف

لغت‌نامه دهخدا

دواءالخطاطیف . [ دَ ئُل ْ خ َ ] (ع اِ مرکب ) (اصطلاح داروسازی ) شیوینثا. (یادداشت مؤلف ). خالدونیون است . (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به شیوینثا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ