ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ده مجهت

لغت‌نامه دهخدا

ده مجهت . [ دِه ْ م َ هََ ] (اِخ ) دهی است از بخش میان کنگی شهرستان زابل . واقع در یازده هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد. سکنه ٔ آن 199 تن . آب آن از رودخانه تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ