ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دهشرة

لغت‌نامه دهخدا

دهشرة. [ دَ ش َ رَ ](ع مص ) کار کردن بی آهستگی و نرمی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || زور گرفتن در کشتی و جماع . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ