ترجمه مقاله

دهان تنگی

لغت‌نامه دهخدا

دهان تنگی . [ دَ ت َ ] (حامص مرکب ) صفت دهان تنگ . (یادداشت مؤلف ). رجوع به دهان تنگ شود.
ترجمه مقاله