ترجمه مقاله

دم روباه

لغت‌نامه دهخدا

دم روباه . [ دُ ] (اِ مرکب ) گاوکش . رجوع به گاوکش شود. || ذنب الثعلب . رجوع به ذنب الثعلب شود.
ترجمه مقاله