ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دماثة

لغت‌نامه دهخدا

دماثة. [ دَ ث َ ] (ع مص ) نرم خو گردیدن . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || نرمی کردن . (یادداشت مؤلف ). نرم شدن . (المصادر زوزنی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ